Mr. Bhagwan Vaishnav

President
Hotel Baba Palace
+91 94140 64364

Mr. Dheeraj Doshi

Vice President
Hotel Darshan Palace
+91 94141 58364

Mr. Sudarshan Dev Singh

Secretary
Hotel Karohi Haveli
+91 99280 81942

Mr. Joy Suhalka

Joint Secretary
Hotel Shree Narayan
+91 987111517

Past President and Secretary

Mr. M. Damami

President
1972, 1973, 1974, 1977, 1992

Mr. Harbhajan Singh

Secretary
1972, 1973

Mr. Pratap Bhandari

President
1975, 1984, 1991, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000

Mr. Vijay Singh Surana

Secretary
1976, 1977, 1980, 1983